ZAPRASZAMY na nową stronę Koła

Nasze Koło Naukowe ma nową stronę inter­ne­tową
Aktu­alna strona znaj­duje się pod adre­sem:
www.biotop.pwr.edu.pl
Z przy­czyn tech­nicz­nych nie mamy moż­li­wo­ści aktu­ali­zo­wać strony na któ­rej się teraz znaj­du­jesz, a od pew­nego czasu nie działa ona popraw­nie.
Mamy nadzieję, że nowa strona przy­pad­nie odwie­dza­ją­cym do gustu.
W celu skon­tak­to­wa­nia się z Kołem pro­simy pisać na adres:
biotop@pwr.edu.pl
Pozdra­wiamy ser­decz­nie,
Zarząd KNSB „Bio-Top”

Ogólnopolskie Dni Biotechnologii: „DNA – Encyklopedia życia”


Naj­bliż­szy week­end, 11–12 kwiet­nia zapo­wiada się bar­dzo cie­ka­wie: każdy wro­cła­wia­nin będzie miał oka­zję wziąć udział w warsz­ta­tach popu­lar­no­nau­kowe pod nazwą „DNA – Ency­klo­pe­dia życia”, orga­ni­zo­wa­nych w ramach Ogól­no­pol­skich Dni Biotechnologii.

W sobotę na wro­cław­skim rynku wznie­sie się mia­steczko bio­tech­no­lo­giczne. Stu­denci Poli­tech­niki Wro­cław­skiej, Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego i Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego we Wro­cła­wiu zadbają o to, by każdy zna­lazł tu coś dla sie­bie. Na miej­scu zoba­czyć będzie można wystawy zwią­zane z tema­tyką bio­tech­no­lo­gii, a także wziąć czynny udział w doświad­cze­niach, które na co dzień prze­pro­wa­dzane są w labo­ra­to­rium. Przed­sta­wi­ciele KNSB „Bio-Top” z PWr, SKNB „Przy­bysz” z UW i SKNB z UP oraz pasjo­naci bio­tech­no­lo­gii z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej przy­go­to­wali mnó­stwo atrak­cji, poka­zu­ją­cych czym tak naprawdę zaj­muje się bio­tech­no­lo­gia. Każdy będzie mógł zoba­czyć mikro­or­ga­ni­zmy znaj­du­jące się na przed­mio­tach codzien­nego użytku i poznać pro­dukty spo­żyw­cze wytwa­rzane na dro­dze bio­tech­no­lo­gicz­nej. Zain­te­re­so­wani gene­tyką dowie­dzą się jak domo­wym spo­so­bem wytrą­cić DNA widoczne „gołym okiem”, a pasjo­naci natury poznają metody wła­sno­ręcz­nie wyko­ny­wa­nych natu­ral­nych kre­mów, mase­czek i innych kosme­ty­ków odpo­wied­nich dla sie­bie, wzo­ru­jąc się na tych pro­du­ko­wa­nych przez nasze koło. Znaj­dzie się też efek­towne sto­isko dla naj­młod­szych, któ­rych z pew­no­ścią zain­te­re­suje zabawa cie­czą nie­new­to­now­ską czy two­rze­nie „lampy-lawy”. Te i wiele innych atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez wszyst­kie trzy uczel­nie z pew­no­ścią nie pozwolą na nudę we Wro­cła­wiu.
Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich wro­cła­wian! Wstęp bez­płatny.
Patro­nami medial­nymi z ramie­nia Poli­tech­niki Wro­cław­skiej są: Aka­de­mic­kie Radio Luz i Fun­da­cja MANUS


Con­ti­nue reading

Dni Aktywności Studenckiej

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 12 marca od 9:30 do 15:30 w budynku C-13 Poli­tech­niki Wro­cław­skiej odbę­dzie się XXI edy­cja Dni Aktyw­no­ści Stu­denc­kiej.
Pod­czas tego wyda­rze­nia orga­ni­za­cje stu­denc­kie z naszej uczelni będą pro­mo­wać swoją dzia­łal­ność. Oczy­wi­ście, nie zabrak­nie i nas!
Zachę­camy, aby odszu­kać na PIERWSZYM PIĘTRZE przed­sta­wi­cieli naszego Koła Nauko­wego. Z przy­jem­no­ścią wpro­wa­dzimy Was w taj­niki bio­tech­no­lo­gii.
Na odważ­nych czeka quiz z nagro­dami! Pamię­taj­cie, aby oddać na nas głos w kon­kur­sie stanowisk!

UWAGA STUDENCI KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA!!!

Nie wie­cie którą spe­cjal­nośd wybrad? To spo­tka­nie jest dla Was!
Koło Naukowe Stu­den­tów Bio­tech­no­lo­gii „Bio-Top”
ma zaszczyt zapro­sid Stu­den­tów roz­po­czy­na­ją­cych stu­dia magi­ster­skie
w środę, 28 stycz­nia 2015 r. na godzinę 17.00 do sali 310 budynku A-2
na spo­tka­nie pt. „BAR SPECJALNOŚCI” w celu zapo­zna­nia się z ofertą
i spo­so­bem wyboru spe­cjal­no­ści na kie­runku Bio­tech­no­lo­gia.
Zapra­szamy!

W świątecznym nastroju

Ostat­nie tego­roczne spo­tka­nie Koła Bio-Top odbę­dzie się w czwar­tek 18 grud­nia.
Wszyst­kich człon­ków zapra­szamy na wro­cław­ski Jar­mark Bożo­na­ro­dze­niowy.
Spo­tkamy się o 19.00 w Rynku pod Prę­gie­rzem w Baj­ko­wym Lasku.

Spotkanie odwołane

Naj­bliż­sze spo­tka­nie Koła w czwar­tek (11.12.2014) jest ODWOŁANE
z powodu niskiej fre­kwen­cji człon­ków, któ­rzy praw­do­po­dob­nie
uczą się w tym cza­sie do kolo­kwiów. :-)
Na temat orga­ni­zmów mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie (GMO)
poroz­ma­wiamy innym razem.
Mamy nadzieję, że przed Świę­tami uda nam się jesz­cze spotkać.

Spotkanie integracyjne

W tym tygo­dniu wyjąt­kowo widzimy się poza uczel­nią.
W czwar­tek o 19.00 spo­ty­kamy się pod prę­gie­rzem.
Szcze­gól­nie ser­decz­nie zapra­szamy osoby,
które chcą roz­po­cząć przy­godę w Kole Nauko­wym Bio-Top.
Będzie to dosko­nała oka­zja by poznać nas bli­żej.
Spóź­nieni niech szu­kają nas w Pubie Włod­ko­wica 21.

Mamy nowe władze

Dzi­siaj na obra­dach Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Koła Nauko­wego Bio-Top
wybra­li­śmy skład zarządu na naj­bliż­szy rok akademicki.

Człon­kami zarządu w kaden­cji 2014/2015 zostali:
Kinga Wala­szek — prze­wod­ni­cząca,
Anna Kuśnierz — zastępca,
Mag­da­lena Her­ma­szew­ska — sekre­tarz,
Justyna Jure­czek — skarbnik

Gra­tu­lu­jemy wbra­nym kole­żan­kom.
Życzymy zre­ali­zo­wa­nia wielu pro­jek­tów i wytrwa­ło­ści w pro­wa­dze­niu Koła.
My człon­ko­wie posta­ramy się pomóc :-)

Walne zgromadzenie

Zapra­szam na pierw­sze spo­tka­nie Koła w nowym seme­strze,
na któ­rym wybie­rzemy nowy zarząd KNSB „Bio-Top”
na rok aka­de­micki 2014÷2015− we WTOREK (14.10.2014)
o godz. 19.00 w sali C19 bud F4.
Bar­dzo pro­szę o liczną obec­ność człon­ków Koła.

Justyna Jure­czek
prze­wod­ni­cząca Bio-Top

OGÓLNOPOLSKIE DNI BIOTECHNOLOGII

W sobotę, 26 kwiet­nia w godzi­nach od 10.00 do 18.00 w pobliży wydziału Geo­gra­fii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego (ul. Kuź­ni­cza 49–55) odbę­dzie się kolejna, szó­sta już edy­cja warsz­ta­tów popu­lar­no­nau­ko­wych „DNA — Ency­klo­pe­dia Życia”. Wyda­rze­nie orga­ni­zo­wane jest w ramach Ogól­no­pol­skich Dni Bio­tech­no­lo­gii przez trzy wro­cław­skie uczel­nie (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy, Poli­tech­nika Wro­cław­ska).
Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich wro­cła­wian!
Ma miej­scu czeka na Was wiele wystaw zwią­za­nych z tema­tem Bio­tech­no­lo­gii,
a w mia­steczku namio­to­wym na wła­sne oczy będzie można zoba­czyć mnó­stwo przy­go­to­wa­nych przez nas eks­pe­ry­men­tów.
Na pro­gram warsz­ta­tów składa się także cykl wykła­dów pro­wa­dzo­nych przez spe­cja­li­stów z dzie­dziny bio­tech­no­lo­gii. Wykłady w tym roku odbędą się w budynku Wydziału Geo­gra­fii (ul. Kuź­ni­cza 35) w sali 18.

Celem warsz­ta­tów jest roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań przy­rod­ni­czych oraz pogłę­bie­nie wie­dzy z zakresu nauk bio­lo­gicz­nych wśród spo­łe­czeń­stwa.
Warsz­taty sta­no­wią zna­ko­mita oka­zję, aby świa­do­mie i bez uprze­dzeń prze­nik­nąć w świat czą­stek i mole­kuł, które two­rzą życie. Skie­ro­wane są nie tylko do uczniów o zain­te­re­so­wa­niach przy­rod­ni­czych, ale przede wszyst­kim do tych, któ­rzy są żądni wie­dzy i cie­kawi świata.
Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Wro­cław­skie Cen­trum Badań EIT+


Ogól­no­pol­skie Dni Bio­tech­no­lo­gii mają za zada­nie przy­bli­żyć nową, dyna­micz­nie roz­wi­ja­jącą się dzie­dzinę nauki, jaką jest bio­tech­no­lo­gia, nie tylko w sfe­rze teo­re­tycz­nej, ale przede wszyst­kim prak­tycz­nej. W mia­steczku namio­to­wym można wcie­lić się mło­dego naukowca i samemu wyko­nać  eks­pe­ry­menty. Nie bra­kuje też porad doty­czą­cych zdro­wego odży­wia­nia oraz poka­zów kosmetyków.

Dołącz do wyda­rze­nia na Facekook’u:
Face­book Event: Ogól­no­pol­skie Dni Bio­tech­no­lo­gii 2014 Wrocław

Con­ti­nue reading